1. Aké sú naše kontaktné údaje a aké Služby poskytujeme?

  1. Užívateľ a Poskytovateľ – kto je kto

  Tieto Všeobecné podmienky definujú vaše práva a povinnosti ako užívateľa služieb prístupu k balíčku televíznych a rozhlasových kanálov dostupných s podmieneným prístupom cez satelit, využívajúcich uplink a satelitné kapacity tretích strán (ďalej ako „Služby“). Užívateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. UPC DTH je poskytovateľ Služieb. Výrazy použité v tomto dokumente ako „vy“, a „váš“ vo všetkých gramatických tvaroch predstavujú odkazy na vás, ako užívateľa, a výrazy „my“ a „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch znamenajú odkazy na UPC DTH.

  Naše kontaktné údaje:

  Poštová adresa: UPC DTH S.à r.l.; P.O.Box 111; 830 00 Bratislava 3
  Zákaznícke centrum: 02/ 217 22 222
  Internetové stránky: freesattv.tv

 2. Ako uzatvoriť, ukončiť alebo previesť Zmluvu a ako zmeniť Služby?

  2. Zmluva

  2.1. Zmluva

  Služby vám poskytujeme v súlade so zmluvou uzatvorenou s vami (ďalej ako „Zmluva“). Vaše a naše zmluvné práva a povinnosti sa nachádzajú v týchto dokumentoch:

  a) Súhrn zmluvných podmienok

  b) Všeobecné podmienky

  c) cenník

  d) ďalšie zmluvné dokumenty, z ktorých charakteru jednoznačne vyplýva, že sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi vami a nami (napr. podmienky kampane).

  2.2. Kedy sa Zmluva považuje za uzatvorenú

  Služby si môžete objednať telefonicky, e-mailom, prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej stránke, osobne u našich obchodných partnerov (predajcov), alebo na základe osobnej návštevy zástupcu niektorého z našich predajcov u vás. Zmluva môže byť uzatvorená v písomnej forme, ústne prostredníc-tvom telefónu alebo iným spôsobom podľa našich technických možností. Zmluva sa považuje za uzatvore-nú v okamihu, keď ju odsúhlasená Vami aj nami.

  2.3. Aké sú podmienky pre uzatvorenie Zmluvy?

  Zmluvu s vami uzatvoríme vtedy, ak nám poskytnete všetky údaje potrebné na vašu identifikáciu (3.1) a predložíte platný občiansky preukaz, prípadne akýkoľvek iný doklad totožnosti. Môžeme tiež požadovať, aby ste preukázali vaše právo používať miesto inštalácie napríklad tým, že nám predložíte kópiu zaplatených účtov za elektrinu a pod. Táto podmienka platí aj pre neskoršie zmeny adresy inštalácie. V prípade, že s nami uzatvárate Zmluvu ako právnická osoba, je nutné, aby ste nám poskytli kópiu výpisu z obchodného registra a IČ DPH, ak vám bolo pridelené.

  Zmluvu s vami nemusíme uzatvoriť, ak

  a) je poskytovanie Služieb technicky nemožné,

  b) máte dlh voči UPC DTH alebo nejaké nesplatené dlhy voči ďalším spoločnostiam,

  c) nesúhlasíte so Zmluvou, vrátane týchto Všeobecných podmienok alebo cenníka.

  2.4. Ako si môžete zmeniť Služby

  Ak chcete zmeniť rozsah využívaných Služieb, napr. objednať ďalšie Služby alebo zrušiť využívanie niektorých Služieb (ďalej ako „Zmena Služieb“), kontaktujte nás telefonicky, písomne alebo prostredníctvom našej internetovej stránky. Pre vašu vlastnú bezpečnosť máme vždy právo overiť si vaše osobné údaje, a to najmä v prípade, keď nás kontaktujete telefonicky, pričom si môžeme preveriť vaše meno, adresu, dátum narodenia a podobne). Požadovanú Zmenu Služieb vykonáme okamžite, avšak najneskôr do 15 dní, pokiaľ sme sa s vami nedohodli inak. Pred požiadaním o zmenu sa však uistite, že tým neporušíte dobu viazanosti (pozrite bod 5.4.2), ak bola dohodnutá. Rozsah vašich Služieb sa zmení od okamihu, kedy zrealizujeme vašu požiadavku. Ak nám chcete vrátiť satelitný prijímač bez ukončenia Zmluvy, napr. pri Zmene Služieb, prevzatie zrealizujeme prostredníctvom prepravnej firmy a naúčtujeme vám poplatok za vyzdvihnutie a dopravu satelitného prijímača podľa cenníka.

  2.5. Za akých podmienok smieme zmeniť Zmluvu

  2.5.1. Ak zmeníme zmluvné podmienky (napr. Všeobecné podmienky, cenník alebo rozsah nami poskytovaných Služieb), bude na našej internetovej stránke zverejnené upozornenie, prípadne budete o tejto skutočnosti informovaní iným spôsobom.

  2.5.2. Ak zmeníme zmluvné podmienky výrazne vo váš neprospech (napr. zvýšenie cien alebo výrazné zníženie počtu televíznych kanálov alebo vyradenie niektorých z najsledovanejších kanálov v rámci balíku, ktorý užívate), budeme vás informovať najmenej 30 dní vopred prostredníctvom našej internetovej stránky alebo iným vhodným spôsobom. Ak nebudete súhlasiť s takouto zmenou, Zmluvu môžete vypovedať ku dňu, kedy sa majú zmeniť zmluvné podmienky, a to najmenej 10 dní pred plánovanou zmenou, inak nebudeme technicky schopní spracovať vašu výpoveď a ukončiť Zmluvu. Nemáte však právo na vypovedanie Zmluvy z tohto dôvodu v prípade, že zmena zmluvných podmienok nastala v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo rozhodnutia štátnych orgánov.

  2.5.3. Ak ste nevypovedali Zmluvu, bude Zmluva považovaná za zmenenú k dátumu oznámenej zmeny zmluvných podmienok.

  2.6. Na ako dlho je Zmluva uzatvorená

  Zmluvu sme s vami uzatvorili na dobu neurčitú. Môžete sa s nami dohodnúť na dobe viazanosti, na základe ktorej budete mať nárok na zľavu (5.4), pričom aj v tomto prípade bude vaša Zmluva platná na dobu neurčitú, t.j. do jej ukončenia (2.7).

  2.7. Ako ukončiť Zmluvu

  Môžeme sa dohodnúť na vzájomnom ukončení Zmluvy alebo je možné Zmluvu ukončiť jednostranne. V niektorých prípadoch je možné od Zmluvy odstúpiť. Všetky spôsoby sú popísane nižšie. Pokiaľ nie je uvedené inak, je možné ukončiť Zmluvu niektorým z nasledovných spôsobov:

  a) písomne,

  b) vyplnením formulára na našej internetovej stránke,

  c) telefonátom na naše zákaznícke centrum.

  Vezmite prosím na vedomie, že bez ohľadu na formu, ktorú si vyberiete, musí vaša výpoveď obsahovať všetky náležité údaje uvedené v Zmluve (meno a adresa, číslo Zmluvy alebo variabilný symbol), pričom sa tieto údaje musia zhodovať s údajmi vedenými v našich databázach.

  2.7.1. Výpoveď Zmluvy

  Zmluvu môžete vypovedať bez udania dôvodu, a to s 30-dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom doručenia vašej výpovede. Prosím prečítajte si aj bod 5.4.2., aby ste sa oboznámili s dôsledkami vypovedania Zmluvy počas doby viazanosti. My môžeme vypovedať Zmluvu s rovnakou výpovednou lehotou, a to tým, že vám zašleme našu výpoveď.

  2.7.2. Odstúpenie od Zmluvy

  Zmluva môže byť ukončená aj odstúpením od Zmluvy (zaslaným vami nám alebo nami vám) s okamžitou platnosťou. Odstúpenie od Zmluvy znamená, že Zmluva je zrušená.

  2.7.2.1. Vy môžete odstúpiť od Zmluvy bez zmluvných pokút za porušenie doby viazanosti:

  a) ak sme porušili Zmluvu tým, že sme vám nedodávali Služby viac ako 15 dní a takéto neposkytovanie Služieb je zdokladované, napr. prostredníctvom vašej sťažnosti na začiatku tohto obdobia, pričom ste ho nezapríčinili vy,

  b) do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, ak sme Zmluvu s vami uzatvorili pri osobnej návšteve prostredníctvom zástupcu nášho predajcu u vás alebo prostredníctvom komunikácie na diaľku (napr. telefonicky alebo prostredníctvom našej internetovej stránky).

  2.7.2.2. My môžeme odstúpiť od Zmluvy, ak

  a) ste nezaplatili vyúčtovanie – pre podrobnosti pozrite bod 4.7.2.,

  b) ste nám poskytli nepravdivý údaj, ktorý je podmienkou pre uzatvorenie Zmluvy (3.1.),

  c) ste nám alebo našim partnerom neposkytli súčinnosť potrebnú na plnenie Zmluvy, napr. pri inštalácii alebo výmene satelitného prijímača,

  d) bez nášho súhlasu využíva Služby nejaká iná osoba (4.4.1.),

  e) ohrozujete bezpečnosť Služieb, napríklad zdieľaním smart karty (4.4.2.c.)).

  f) na našej strane existujú technické dôvody, na základe ktorých bude pre nás nemožné plniť Zmluvu po dobu dlhšiu ako 30 dní, a nedohodneme sa s vami na nejakej inej možnosti.

  2.7.3. Zrušenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy

  Vašu výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy môžete vziať späť tým, že nám jednoducho telefonicky, prostredníctvom formulára na internetovej stránke alebo písomne oznámite, že máte aj naďalej záujem o poskytovanie našich Služieb a platnosť Zmluvy bude pokračovať, ako keby výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy nebolo vôbec podané. Je však potrebné, aby ste nás informovali pred skončením platnosti Zmluvy.

  2.7.4. Zmluvu budeme považovať za ukončenú aj od okamihu úmrtia užívateľa ako jednej zo zmluvných strán. V takomto prípade nebudeme účtovať poplatok za vyzdvihnutie a dopravu satelitného prijímača. Ak nás však dedičia užívateľa informujú o jeho úmrtí oneskorene (napr. po niekoľkých mesiacoch), môžeme im účtovať poplatky za Služby v rovnakej výške, ako by sme ich účtovali užívateľovi.

  2.8. Ako previesť Zmluvu na inú osobu?

  prípade, že sa sťahujete zo súčasných priestorov, môžeme sa s vami a s treťou osobou dohodnúť o prevode Zmluvy na túto tretiu osobu pod podmienkou, že táto tretia osoba plne prevezme všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy s vami, a že táto tretia osoba spĺňa všetky kritériá potrebné na uzatvorenie a uzatvorí s nami novú Zmluvu. Uzatvorením Zmluvy súhlasíte s tým, že UPC DTH môže previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu stranu.

  2.9. Ako nás môžete kontaktovať?

  Na komunikáciu s nami využite, prosím, výhradne naše zákaznícke centrum. Naše zákaznícke centrum môžete kontaktovať prostredníctvom telefónu, faxom, listom alebo prostredníctvom formulára na internetovej stránke – pozrite kontaktné údaje v článku 1. Ak je v texte Zmluvy alebo Všeobecných podmienok uvedené, že pre daný úkon je potrebná písomná forma, myslíme tým podpísaný list, pričom to môže byť tiež vyplnený formulár uverejnený na našej internetovej stránke za podmienky, že obsahuje všetky príslušné informácie o vás (meno a adresa, číslo zmluvy alebo variabilný symbol) a tieto údaje sa zhodujú s údajmi vedenými v našej databáze.

  2.10. Ako vás môžeme kontaktovať?

  Na komunikáciu s vami budeme prednostne využívať e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Na komunikáciu s vami budeme tiež používať kontaktnú adresu a telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli, a to za účelom možnosti kontaktovať vás osobne alebo prostredníctvom SMS. Inak budeme používať adresu miesta inštalácie Služieb. Ak dôjde k zmene vo vašich kontaktných údajoch a nebudete nás o tejto zmene informovať (3.2), budeme naďalej posielať oznámenia na pôvodne poskytnutú kontaktnú adresu. Vezmite prosím na vedomie, že takto zaslané oznámenia budeme považovať za doručené. Vezmite tiež, prosím, na vedomie, že ak si nevyzdvihnete alebo odmietnete prevziať doporučenú zásielku, bude takáto zásielka tiež považovaná za doručenú, pretože ste o nej boli informovaní.

 3. Aké informácie od Vás potrebujeme a ako s nimi narábame?

  3. Údaje o vás a ochrana vašich osobných údajov

  3.1. Údaje potrebné na uzatvorenie Zmluvy

  Aby sme mohli s vami uzatvoriť Zmluvu, potrebujeme poznať vaše nasledovné osobné údaje: meno a prie-zvisko, bydlisko, adresu inštalácie, ak je iná ako adresa bydliska, a rodné číslo. Bez týchto údajov s vami Zmluvu nemôžeme uzatvoriť. Rovnako potrebujeme vedieť číslo občianskeho preukazu, prípadne akého-koľvek iného dokladu totožnosti. vaše ďalšie osobné údaje nám môžete poskytnúť dobrovoľne. V prípade, že Zmluvu uzatvárate ako právnická osoba, potrebujeme tiež vedieť zvyčajné identifikačné údaje právnických osôb.

  3.2. Zmena vašich údajov

  Ak sa ktorýkoľvek z údajov uvedených v Zmluve zmení, je nutné, aby ste naše zákaznícke centrum informovali o takejto zmene čo najskôr, najneskôr však do 15 dní od danej zmeny. Platí to aj v prípade kontaktnej adresy, na ktorú vám budeme zasielať všetky písomné dokumenty. Ak nás budete informovať o týchto zmenách neskôr, nie sme povinní nanovo vystaviť žiadne predchádzajúce vyúčtovanie.

  3.3. Zásady ochrany Vašich osobných údajov

  Podrobnejšie informácie o tom, akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako ich chránime, či aké máte v tomto ohľade práva, nájdete v Zásadách ochrany súkromia spotrebiteľov, ktoré sa nachádzajú na našej internetovej stránke.

  3.4. Prečo spracovávame údaje a ako dlho si ich ponechávame?

  Vaše osobné údaje spracovávame len v nevyhnutnom rozsahu, napr. z dôvodu splnenia našich zákonných povinností, uzatvorenia alebo plnenia Zmluvy (poskytovania Služieb, ich vyúčtovania, komunikácie s vami a pod.). Vaše osobné údaje spracovávame len po dobu nevyhnutne potrebnú na realizáciu vyššie uvedených účelov, ktorá nesmie byť dlhšia ako doba uchovávania osobných údajov definovaná platnými právnymi predpismi (napr. pre daňové a účtovné účely). Vezmite prosím na vedomie, že nesmieme zlikvidovať vaše osobné údaje ani po ukončení Zmluvy v prípade, že musia byť uchovávané počas zákonom stanovenej doby tak, ako je uvedené v predchádzajúcej vete.

  3.5. Ako spracovávame údaje a kto iný okrem nás ich môže spracovávať?

  Údaje zhromažďujeme a spracovávame manuálne aj automaticky. Naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú školení a vedení k ochrane osobných údajov. Údaje zhromažďujeme a spracovávame sami, a tiež prostredníctvom tretích osôb (spracovávateľov). Naše partnerské zákaznícke centrum vám v našom mene poskytne širokú škálu služieb starostlivosti o zákazníka, ktoré zahŕňajú aj spracovanie osobných údajov. Naši partneri prísne dodržiavajú povinnosť mlčanlivosti a ich zástupcovia sú vyškolení tak, aby boli osobné údaje spracovávané v súlade s právnymi predpismi. Existujú tiež spracovatelia, ktorí nám poskytujú napríklad administratívnu alebo technickú podporu pre poskytovanie Služieb a ďalších súvisiacich činností, alebo ktorí pre nás organizujú obchodné alebo marketingové kampane. Týmto spracovateľom poskytujeme údaje iba pre vyššie uvedené osobitné účely a len v nevyhnutnom rozsahu, pričom máme s nimi uzatvorenú písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov, takže sú povinní dodržiavať rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov ako my.

  3.6. Akým spôsobom vám môžeme ponúkať naše Služby?

  3.6.1. Váš súhlas

  Váš súhlas je nevyhnutný k tomu, aby sme vám mohli propagovať naše Služby alebo služby našich obchodných partnerov (zasielanie reklamných oznámení). Súhlas, ktorý ste poskytli, môžete kedykoľvek vziať späť.

  3.6.2. Akým spôsobom môžeme ponúkať naše Služby?

  Naše Služby môžeme ponúkať prostredníctvom písomných ponúk, priložením reklamných materiálov k vyúčtovaniam, e-mailom alebo telefonicky. Vezmite však, prosím, na vedomie, že naše vyúčtovania vždy obsahujú priestor, ktorý je určený na poskytovanie našich informácií. Tieto miesta môžeme využiť aj na ponúkanie našich Služieb bez ďalšieho súhlasu z vašej strany, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania.

  3.7. Aké máte práva týkajúce sa spracovávania osobných údajov?

  Máte právo, aby sme vám poskytli informácie o tom, ktoré z vašich osobných údajov spracovávame, do akej miery a na aké účely ich spracovávame a kto je príjemcom týchto informácií. Ak si myslíte, že spracovávame vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, môžete nás požiadať o poskytnutie objasnenia. Môžete tiež požiadať o to, aby sme napravili stav vašich údajov, čo zahŕňa napríklad blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu vašich osobných údajov. V prípade, že ste nespokojní s riešením vašej požiadavky, kontaktujte prosím kedykoľvek nášho zamestnanca pre ochranu osobných údajov (e-mailová adresa je k dispozícii v rámci Zásad ochrany súkromia spotrebiteľov uvedených na našej internetovej stránke).

  3.8. Nahrávanie telefonických rozhovorov

  Prajeme si, aby ste boli s našimi Službami spokojní. Z tohto dôvodu zaznamenávame za účelom zabezpečenia kvality všetky rozhovory s užívateľmi, takže náležite zaznamenávame aj všetky sťažnosti a požiadavky.

  3.9. Register dlžníkov

  Ak budete mať voči nám dlh, môžeme poskytnúť túto informáciu príslušnému registru dlžníkov, alebo si vymeniť informácie týkajúce sa úverovej histórie s inými spoločnosťami. Podpisom Zmluvy dávate súhlas s takýmto postupom.

 4. Ako môžete využívať naše Služby, ako ich môžeme obmedziť?

  4. Služby

  4.1. Aké Služby vám poskytujeme a ktoré kanály máte dostupné?

  Poskytujeme vám tie Služby, ktoré sú uvedené v Súhrne zmluvných podmienok alebo inak dohodnuté s vami. Aktuálny zoznam kanálov príslušných Služieb nájdete na našej internetovej stránke. Zoznam kanálov netvorí formálnu súčasť Zmluvy. Máme právo pridávať nové kanály, nahradiť, alebo ukončiť prístup ku kanálom, ktoré sú súčasťou balíčkov, alebo presúvať kanály z jedného balíčka do druhého zmenou zoznamu kanálov uverejneného na internetovej stránke, pričom nie sme povinní poskytnúť žiadne predchádzajúce oznámenia. V prípade podstatného zníženia počtu dostupných kanálov alebo vyradenia niektorých z najsledovanejších kanálov v rámci balíku, ktorý ste si objednali, vás však budeme vopred informovať tak, ako je uvedené v bode 2.5.2.

  4.2. Od kedy vám poskytujeme Služby?

  Služby poskytujeme odo dňa ich aktivácie, čo je deň uzatvorenia Zmluvy, pokiaľ sme sa s vami nedohodli inak. V súlade s cenníkom vám môže byť účtovaný aktivačný poplatok.

  4.3. Inštalácia parabolickej antény a satelitného prijímača

  Môžeme sa dohodnúť na samoinštalácii, prípadne si môžete inštaláciu objednať u našich partnerov, ktorých zoznam je uverejnený na našej internetovej stránke. Môžeme vám pri ich výbere poskytnúť potrebnú súčinnosť. Vezmite však, prosím, na vedomie, že v každom prípade všetky právne a finančné aspekty inštalácie sú výlučne záležitosťou medzi vami a osobou zabezpečujúcou inštaláciu, takže nie sme za inštaláciu zodpovední. Bez ohľadu na vyššie uvedené, s cieľom chrániť váš záujem, sa môžeme dohodnúť s osobami zabezpečujúcimi inštaláciu, ktoré sú uvedené na našej internetovej stránke, na odporúčaných cenách za inštaláciu. V takom prípade uverejníme odporúčané ceny na našej internetovej stránke. Ak žijete v bytovom dome, odporúčame vám pred podpisom Zmluvy preveriť si pravidlá týkajúce sa vášho bytového domu, či môžete inštalovať parabolu na vonkajšiu stenu alebo na stenu balkóna vášho bytu.

  4.4. Využívanie Služieb

  4.4.1. Kto môže využívať Služby

  Služby môžete využívať vy ako užívateľ alebo osoby nachádzajúce sa vo vašich domácich priestoroch. Akékoľvek iné komerčné či nekomerčné využívanie našich Služieb je povolené iba s naším predchádzajúcim súhlasom. V prípade porušenia tejto podmienky vám môžeme účtovať zmluvnú pokutu v súlade s cenníkom.

  4.4.2. Ako môžete využívať Služby

  Keď využívate naše Služby,

  a) nemanipulujte so satelitným prijímačom,

  b) využívajte Služby v súlade so špecifikáciami, Všeobecnými podmienkami a zákonmi a iba na adrese zaregistrovanej v našej databáze,

  c) neohrozujte bezpečnosť Služieb, napr. predovšetkým je zakázané tzv. zdieľanie smart karty. V prípade porušenia tohto zákazu vám môžeme účtovať zmluvnú pokutu v súlade s cenníkom a zároveň požadovať od vás náhradu vzniknutej škody.

  4.5. Čo robiť, ak sa vyskytne porucha Služieb?

  V prípade technickej poruchy alebo výpadku poskytovaných Služieb je nutné, aby ste túto skutočnosť nahlásili bezodkladne, a to najneskôr do 5 dní od danej udalosti zákazníckemu centru, a my sa budeme snažiť tento problém vyriešiť čo najskôr. Ak na základe vašej komunikácie s klientskym centrom existuje podozrenie, že satelitný prijímač (napr. zahŕňajúc aj diaľkové ovládanie) môže byť chybný, naše zákaznícke centrum sa s vami dohodne na výmene vášho satelitného prijímača, ktorý vám doručí tretia strana (pozrite bod 7.1, ktorý definuje satelitný prijímač). Ďalšie kroky závisia na stave satelitného prijímača zistenom po jeho kontrole:

  a) potvrdí sa porucha, ktorá bráni využívať Služby: satelitný prijímač vám vymeníme zdarma,

  b) zistí sa mechanické poškodenie: môžeme vám účtovať zmluvnú pokutu stanovenú v cenníku, a to najmä v prípade, že mechanické poškodenie nie je dôsledkom bežného opotrebovania,

  c) zistí sa, že satelitný prijímač riadne funguje: môžeme vám účtovať poplatok za výmenu stanovený na základe cenníka.

  Vo vyššie uvedených prípadoch vám vymeníme satelitný prijímač za rovnaký model (ak je k dispozícii) alebo za podobný model (zvolený na základe nášho vlastného uváženia). v prípade poruchy satelitného prijímača vykonáme jeho výmenu najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti; ak nedodržíme túto lehotu , môžete nás požiadať o zľavu (6.3).

  Poplatok za výmenu stanovený v cenníku vám môžeme účtovať aj v prípade, že požadujete nahradiť fungujúci satelitný prijímač, napr. preto, že chcete novší model, pokiaľ výmena nie je súčasťou navýšenia Služieb (napr. na balík HD programov).

  4.6. Krádež, strata, požiar a záplavy

  V prípade, že bol satelitný prijímač odcudzený, stratený alebo poškodený v dôsledku požiaru či záplav vo vašej oblasti, vymeníme vám satelitný prijímač zdarma pod podmienkou, že nám poskytnete písomné dôkazy o týchto skutočnostiach (napr. predloženie policajnej správy, dokladu od poisťovne o nárokovaní odškodného a pod.).

  4.7. Pozastavenie a obmedzenie poskytovania Služieb

  4.7.1. Zo všeobecných dôvodov

  Poskytovanie Služieb vám môžeme pozastaviť alebo obmedziť na nevyhnutnú dobu z prevádzkových alebo technických dôvodov (napr. z dôvodu technickej údržby alebo podobných dôvodov na strane našich partnerov – poskytovateľov satelitného vysielania), na základe rozhodnutia štátneho orgánu, v priebehu krízovej situácie, alebo z dôvodu nejakého iného dôležitého verejného záujmu. O závažnom pozastavení alebo obmedzení Služieb vás budeme informovať na našej internetovej stránke a ak to bude možné, urobíme tak v predstihu.

  4.7.2. Z dôvodu oneskorenej úhrady

  Ak meškáte s úhradou niektorého z našich vyúčtovaní, pošleme vám upomienku (môžeme vám tiež naúčtovať poplatok za upomienku v súlade s cenníkom). Ak nezaplatíte danú sumu na náš účet ani v dodatočnej primeranej lehote, môžeme obmedziť poskytovanie našich Služby len na niekoľko kanálov, pričom budete povinní zaplatiť za takýto obmedzený prístup cenu stanovenú v cenníku. Ak tento stav trvá, neskôr vám môžeme pozastaviť poskytovanie Služieb úplne a zároveň máme právo ukončiť Zmluvu, alebo odstúpiť od Zmluvy (pozrite bod 2.7.2.2.) a žiadať od vás zaplatenie zodpovedajúcej zmluvnej pokuty (5.4.2.).

  Poskytovanie Služieb vám môžeme pozastaviť alebo obmedziť okamžite, ak:

  a) opakovane meškáte s úhradou vyúčtovaní,

  b) sa vaša oneskorená platba týka freeSAT karty.

  Okrem vyššie opísaného postupu môžeme zmeniť Služby, ktoré vám poskytujeme, a to na nižší balík Služieb a pozastaviť vašu požiadavku na navýšenie Služieb na primeranú dobu.

  Ak Zmluva s vami nebola vypovedaná z dôvodu vašich neskorých úhrad, po úspešnom vykonaní oneskorených platieb a prípadných ďalších poplatkov splatných v súlade s cenníkom (napr. poplatok za opätovnú aktiváciu) vám Služby opätovne aktivujeme.

  4.7.3. Na Vašu vlastnú žiadosť

  Jeden krát počas 12 mesiacov máte právo požiadať o pozastavenie poskytovania Služieb, najdlhšie však na dobu 3 mesiace. Nie ste oprávnení požiadať o pozastavenie, ak ste podali výpoveď Zmluvy. Ak ste požiadali o pozastavenie počas doby viazanosti, táto doba viazanosti sa automaticky predĺži o rovnaké obdobie. Môžeme vám účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu Služieb stanovený v cenníku.

  4.7.4. Z iných dôvodov na Vašej strane

  Poskytovanie Služieb vám môžeme pozastaviť alebo obmedziť okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia, ak:

  a) máme dôvodné podozrenie, že vy alebo iná osoba zneužíva Služby, ktoré sú vám poskytované,

  b) ohrozujete bezpečnosť Služieb (4.4.2.).

  4.8. Zmena polohy satelitu

  Prostredníctvom našich partnerov môžeme zmeniť zdroj signálu poskytovaných Služieb zmenou satelitu, z ktorého sú Služby dostupné, na satelit na inej polohe. O tejto zmene vás budeme vopred informovať a jej realizáciu budeme koordinovať k vašej spokojnosti. Ak to bude možné, zabezpečíme počas takejto zmeny nepretržité poskytovanie Služieb.

  4.9. Zodpovednosť za škody

  V prípade nedostupnosti Služieb vám poskytneme odškodnenie vo forme zľavy v pomernej výške k cene vášho aktuálneho mesačného poplatku (pre podrobnosti pozrite ustanovenie bodu 6.3). Nenesieme však žiadnu zodpovednosť a nie sme povinní odškodniť vás, ako užívateľa Služieb, ani žiadnych iných oprávnených užívateľov Služieb za akékoľvek iné škody vzniknuté v dôsledku prerušenia Služieb alebo chybného poskytovania Služieb.

 5. Ako platiť, ako získať zľavu a ako postupujeme, ak nezaplatíte?

  5. Cena za Služby

  5.1. Odkedy začnete platiť a koľko?

  Cena za Služby, ktoré sú vám poskytované, bude účtovaná odo dňa aktivácie (4.2). Cena účtovaná za Služby je uvedená v Zmluve (cenníku alebo podmienkach príslušnej kampane).

  5.2. Kedy a ako vám pošleme vyúčtovanie?

  Naše štandardné účtovacie obdobie za poskytovanie Služieb je jeden mesiac, avšak ponúkame polročné aj ročné účtovacie obdobie. Uzatvorením Zmluvy súhlasíte s tým, že, ak ste si nezvolili zasielanie písomných vyúčtovaní, môžeme vám ich zasielať elektronicky. Ak máte záujem o vyúčtovania v tlačenej forme, budú vám zasielané na požiadanie. V závislosti na našich technických možnostiach si tiež môžete zvoliť možnosť, aby vám bolo oznámenie o lehote splatnosti a výške nesplateného dlhu zasielané mesačne iba prostredníctvom SMS.

  Ak ste právnickou osobou, ktorá nám poskytla IČ DPH, budeme vystavovať faktúry mesačne. Ostatné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok s odkazom na vyúčtovania sa primerane vzťahujú aj na vás, vrátane ustanovení o tom, že nevystavujeme faktúry so spätnou platnosťou v prípade, že ste nás neinformovali o zmenách identifikačných údajov vašej právnickej osoby.

  5.3. Kedy a ako budete platiť?

  Splatnosť ceny za Služby je uvedená priamo vo vyúčtovaní. Pokiaľ neuvedieme inak, potom je potrebné uhradiť vyúčtovanie najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Spôsob, akým budete uhrádzať vyúčtovania, je dohodnutý v Zmluve. Mali by ste vykonať platbu sumy uvedenej vo vyúčtovaní na náš bankový účet, ktorý je rovnako uvedený vo vyúčtovaní. Je dôležité, aby ste vždy pri realizácii platby na náš bankový účet uviedli správny variabilný symbol, ktorý je tiež uvedený vo vyúčtovaní. Váš variabilný symbol je jedinečný identifikátor, ktorý nám umožní rozpoznať, že platba bola vykonaná vami a zaistí, aby sme vám neposielali zbytočné upomienky.

  5.4. Zľava

  5.4.1. Výška zľavy

  Môžeme vám poskytnúť zľavu z ceny uvedenej v cenníku. Zľava môže byť poskytnutá buď ako opakova-ná zľava z ceny Služieb alebo ako jednorazová zľava na aktivačný poplatok, prípadne to môže byť iná zľava, na ktorej sa dohodneme. Zľavnená suma sa vypočíta ako rozdiel medzi cenou uvedenou v cenníku v čase, kedy sa daná zľava dohodla, a zľavnenou cenou. Z času na čas môžeme mať v ponuke možnosť, že ak budete súhlasiť s objednaním špecifického balíka Služieb spolu aj s dobou viazanosti, zabezpečíme pre vás zľavu, ktorú vám poskytne osoba vykonávajúca inštaláciu z poplatku za inštaláciu.

  5.4.2. Podmienky pre získanie zľavy

  Môžeme sa s vami dohodnúť, že vám poskytneme zľavu na bežnú cenu ak akceptujete, že vám budú Služby poskytované počas dohodnutej doby viazanosti a naše právo účtovať vám dohodnutú zmluvnú pokutu v prípade, ak dobu viazanosti nedodržíte. Tieto podmienky môžeme potvrdiť aj v podmienkach kampaní alebo ústne – telefonicky, napríklad v prípade navýšenia Služieb alebo obnovenia doby viazanosti.

  Ak ste porušili podmienky týkajúce sa doby viazanosti (podmienky kampane), t.j. ak ste v dobe viazanosti vypovedali Zmluvu, alebo sme Zmluvu ukončili my z dôvodov, ktoré ste zapríčinili (2.7.2.2.), alebo vám bolo poskytovanie Služieb pozastavené alebo znížené na iný balík Služieb z dôvodov uvedených v ustanoveniach bodov 4.7.2. a 4.7.4., sme oprávnení účtovať vám zmluvnú pokutu vo výške, na ktorej sme sa vopred dohodli. Ak sme pre vás dohodli zľavu poskytnutú osobou zabezpečujúcou inštaláciu (5.4.1.), môžeme vám tiež účtovať sumu rovnajúcu sa takejto zľave.

  5.5. Ak neuhradíte cenu za Služby

  Ak neuhradíte poplatky za Služby riadne alebo včas, budeme dodržiavať postup týkajúci sa pozastavenia alebo obmedzenia, ako je opísané v bode 4.7.2.

 6. Ako a kedy môžete podať reklamáciu a ako a kedy ju vyriešime?

  6. Postup pri riešení reklamácií?

  6.1. Ako podať reklamáciu?

  Reklamácia môže byť podaná písomne, vyplnením formulára na našej internetovej stránke, alebo telefonicky na čísle nášho zákazníckeho centra. Reklamáciu vyúčtovania môžete podať v lehote 2 mesiacov odo dňa doručenia vyúčtovania a reklamáciu kvality Služby môžete podať bez zbytočného odkladu od zistenia problému so Službou, najneskôr do 2 mesiacov od reklamovanej udalosti. Vezmite tiež, prosím, na vedomie, že nie sme zodpovední za inštaláciu a akékoľvekžiadne chyby či problémy s ňou súvisiace (napr. vadná parabolická anténa), musíte riešiť s osobou, ktorá vám inštaláciu realizovala.

  6.2. Nespokojnosť s účtovanou cenou

  Ak máte výhrady k výške ceny účtovanej za Služby, môžete podať reklamáciu týkajúcu sa vášho vyúčtovania. Pokiaľ podáte reklamáciu týkajúcu sa vyúčtovania v danej lehote, táto reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť daného vyúčtovania a preto je nutné, aby ste účtovanú sumu zaplatili.

  6.3. Nespokojnosť s poskytovanými Službami

  Ak nie ste spokojní s kvalitou poskytovaných Služieb, môžete podať reklamáciu. Vezmite však, prosím, na vedomie, že nie sme zodpovední za občasné výpadky Služieb alebo niektorých kanálov v rámci Služieb spôsobené poveternostnými podmienkami alebo výkyvmi počasia, napr. na mieste uplinku (vysielača na družicu) alebo v oblasti vášho príjmu, a preto vám neposkytneme v prípade takýchto výpadkov žiadne odškodnenie. Na druhej strane, v prípade úplnej nedostupnosti našich Služieb z dôvodov, ktoré sme nezapríčinili (napr. chybný satelitný prijímač), po dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní od nahlásenia nedostupnosti Služieb, nás môžete žiadať o zľavu v pomernej výške k cene vášho aktuálneho mesačného poplatku za každý deň omeškania presahujúci lehotu 5 pracovných dní.

  6.4. Ako a dokedy vybavíme vašu reklamáciu?

  Budeme sa snažiť vybaviť vašu reklamáciu čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia. Ak zistíme, že vaša reklamácia týkajúca sa vyúčtovania bola odôvodnená, tak vám odpočítame prípadnú sumu za Služby, ktorú sme vám zaúčtovali navyše. Ak zistíme, že vaša reklamácia týkajúca sa kvality Služieb bola odôvodnená, poskytneme vám zľavu na cenu za Služby. Prosím berte na vedomie, že vyúčtovanie na ďalší mesiac už môže byť spracované, a preto sa môže stať, že kompenzácie budú poskytnuté až v ďalších vyúčtovaniach. Ak nie ste spokojný s tým, ako bola vaša reklamácia vybavená, môžete sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR (Mierová 19; 827 15 Bratislava 212; Slovenská republika; alebo na: http://www.esc-sr.sk).

 7. Ako Vám môžeme poskytnúť satelitný prijímač a kedy ho musíte vrátiť?

  7. Satelitný prijímač

  7.1. Čo je satelitný prijímač?

  Satelitný prijímač (set-top box a jeho príslušenstvo, ako sú káble a diaľkové ovládanie, prípadne, prislúchajúca smart karta, alebo samostatná smart karta) je zariadenie, ktoré vám umožní využívať naše Služby. V závislosti na type satelitného prijímača vám ho buď prenajmeme, alebo zapožičiame zdarma. Môžete používať aj váš vlastný set-top box, ale odporúčame vám skontrolovať si na našej internetovej stránke alebo u vášho inštalatéra či predajcu jeho kompatibilitu s našimi smart kartami. Prosím zoberte však na vedomie, že nezodpovedáme za možnú nekompatibilitu vášho set-top boxu so smart kartou. Smart kartu musíte mať vždy od nás. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach nachádza odkaz na „satelitný prijímač“, znamená to vždy zariadenie, ktoré vám poskytneme my a nie je odkazom na váš vlastný set-top box alebo iné zariadenie. Satelitný prijímač je vlastníctvom našej sesterskej spoločnosti a toto vlastníctvo nebude prevedené ani na vás, ani na nás.

  7.2. Prenájom satelitného prijímača

  Za niektoré modely satelitných prijímačov vám môže byť účtovaný pravidelný mesačný poplatok za prenájom vo výške stanovenej v cenníku. Vyúčtovanie a úhrada poplatkov za prenájom satelitného prijímača sa realizuje rovnakým spôsobom ako v prípade vyúčtovania Služieb.

  7.3. Zapožičanie satelitného prijímača

  Ak nie je v cenníku uvedený žiaden poplatok za satelitný prijímač, ktorý vám bol poskytnutý, je vám zapožičaný zdarma.

  7.4. Vrátenie satelitného prijímača

  Pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak, ste v súvislosti s vrátením satelitného prijímača povinný do 7 dní od ukončenia vašej Zmluvy kontaktovať naše zákaznícke centrum. Naše zákaznícke centrum s vami dohodne dátum a miesto jeho vyzdvihnutia prepravnou firmou, avšak zoberte prosím na vedomie, že satelitný prijímač musíte v každom prípade vrátiť do 10 dní od ukončenia vašej Zmluvy. V cenníku je uvedený poplatok za jeho vyzdvihnutie a dopravu, ktorý vám budeme účtovať. Môžeme vám účtovať zmluvnú pokutu podľa cenníka v prípade, že satelitný prijímač (vrátane smart karty) nevrátite, alebo ho vrátite poškodený alebo neúplný (chýbajúce káble, diaľkové ovládanie atď.). Ak ste nám omylom vrátili vaše ​​vlastné zariadenie (napr. váš set-top box), môžete požiadať o jeho vrátenie na vaše vlastné náklady do 60 dní, inak takéto zariadenie môžeme zlikvidovať.

  7.5. Ochrana satelitného prijímača

  Očakávame, že budete chrániť satelitný prijímač pred poškodením, rovnako ako aj pred stratou či odcudzením. Ste povinný nám vrátiť satelitný prijímač nielen v dohodnutej lehote (7.4), ale aj v prevádzkyschopnom stave. Pre prípad krádeže alebo poškodenia požiarom či povodňami pozrite tiež ustanovenia bodu 4.6.

  7.6. Čo sa stane, ak vrátite satelitný prijímač pred ukončením Zmluvy?

  Ak vrátite satelitný prijímač bez toho, aby ste s nami ukončili Zmluvu, nemá to žiaden vplyv na pokračovanie Zmluvy, pričom vy sami ste zodpovedný za to, že vám naše Služby nebudú naďalej k dispozícii. Vezmite prosím na vedomie, že v takýchto prípadoch Zmluva pokračuje, a je potrebné, aby ste aj naďalej platili poplatky za Služby.

 8. Čo by sme vám ešte chceli povedať?

  8. Záverečné ustanovenia

  8.1. Zmluva sa riadi zákonmi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým Občianskym zákonníkom. Ak sa niektorá časť Zmluvy stane neplatnou, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

  8.2. Podpisom Zmluvy súhlasíte so znením všetkých jej častí.

  8.3. Tieto Všeobecné podmienky boli vydané a nadobúdajú účinnosť dňa 31. januára 2014. Aktuálne znenie Všeobecných podmienok nájdete na našej internetovej stránke.

^M